Smartgridkonferansen 2021

15. - 16. september, Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen

Program med tabell limt inn fra Word

Tid

Hva

Foredragsholder

09:00

Registrering

 

09:30

Velkommen

Merethe Straumsnes
Rådgiver
Fornybar Norge

09:40

Introduksjon

 • Hvorfor et felles kraftmarked
 • Produksjons og etterspørselsmiks
 • Prisområder
 • Mellomlandsforbindelser

Marius Holm Rennesund

Seniorrådgiver

Thema Consulting Group

10:20

Pause

 

10:40

Hva driver kraftprisen

 • Kortsiktige og langsiktige prisdrivere
 • Gruppeoppgave: Scenarier for kraftprisutviklingen

Knut Rabbe

Salgssjef

Nasdaq

11:00

Fysisk krafthandel

 • Daglig handel i dayahead markedet (Elspot)
 • Kontinuerlig handel i intraday (Elbas)
 • Hvordan fysisk krafthandel hjelper Statnett

Knut Rabbe

Salgssjef

Nasdaq

Isidora Micic

Analytiker

Nord Pool AS

11:30

Lunsj

 

12:30

Hvordan fungerer det finansielle kraftmarkedet

 • Hvordan handles det i det finansielle markedet
 • Hvilke produkter finnes
 • Sammenhengen mellom det fysiske og finansielle markedet

Haakon Reiersen

Prisanalytiker

NordPool AS

13:10

Finansiell krafthandel

 • Hvordan foregår den finansielle krafthandelen i praksis
 • Markedssituasjoner og eksempler

Knut Rabbe

Salgssjef

Nasdaq

13:40

Pause

 

14:00

Hva er risikoen knyttet til kraftprisen

 • Gruppeoppgave: Kraftprisrisiko og prissikring
 • Hvordan ser risikobildet ut
 • Hvordan kan man håndtere risikoen knyttet til kraftprisen
 • Hva er PPA’er (Power Purchase Agreement)

Marius Holm Rennesund

Seniorrådgiver

Thema Consulting Group

14:50

Grønne markeder og handel

 • Opprinnelsesgarantier
 • CO2kvoter
 • Elsertifikater

Lars Ragnar Solberg

Næringspolitisk rådgiver

Fornybar Norge

15:20

Pause

 

15:40

Oppsummering

Marius Holm Rennesund

Seniorrådgiver

Thema Consulting Group

Merethe Straumsnes
Rådgiver
Fornybar Norge

 

15:55-16:00

Avslutning og vel hjem

 

 • Program med tabell limt inn fra Excel

  07:45 - 08:30 Happening/konkurranse-morgen hos utstillerne!
    Sesjon 2A: Bygg, dam, vassdrag og miljø Sesjon 2B: Elektro, mekanisk, drift og vedlikehold Sesjon 2C: Framtidens kraftbransje Sesjon 2D: Digitalisering i praksis
    Sesjon 2A1 Dam og vannvei Sesjon 2B1: Maskin og elektro Sesjon 2C1: Batterier som fleksibilitetsløsning Sesjon 2D1: Ny forvaltning av kraftsystemkomponenter
  Sesjonsleder: Janne Gunn Helle, VTA, Hydro Sesjonsleder: Einar Jones-Kobro,  Energi Norge Sesjonsleder: Finn Ytterli, Prosjektleder, Hydro Sesjonsleder: Morten Bremnes Nielsen, Head of Development, Hydro
  08:30 Sesjonsinnledning evt med sponsorfilm Sesjonsinnledning evt med sponsorfilm Sesjonsinnledning evt med sponsorfilm Sesjonsinnledning evt med sponsorfilm
  08:35 Dokumentasjon av flomløpskapasitet vha 3D verktøy,
   Kari Bråtveit  , Hydro Energi Telemark, og Hilde Marie Kjellesvig,  Sweco
  Oppgradering av høyspent og kontrollanlegg i Svelgfoss kraftverk,
   Morten Bremnes Nielsen, Hydro Energi , , 
  Batteristabilisering av vindkraftverk, Gunnar Tinjar, Notus Energy Norway Sirkulær økonomi for transformatorer – for en bærekraftig framtid, Marianne Bergflødt, Hitachi ABB Power Grids Norway AS
    Effektiv innhenting av geometri for dokumentasjon av kapasiteten til flomløpet. Oppgradering av apparat og kontrollanlegg i Svelgfoss kraftverk. Samordning med lokale nettselskap for å finne løsninger for oversiktlige grensesnitt mellom aktørene.   På hvilken måte finner en oljefyllt transformator sin plass i den sirkulære økonomien?
  Hvordan kan dette brukes som profilering av kraftselskapets miljøprofil utad? 
  08:55 Sandfang i vasskrafttunnelar og vidare forskning på dei,
  Ola Haugen Havrevoll, NTNU, , 
  Finså Kraftstasjon - Vellykket modernisering og effektøkning fra 22 til 25 MW av vertikalt Francis-aggregat fra 1961.,
  Magnus Glomnes, Sweco Norge AS
   og Torstein Røysland,  Agder Energi Vannkraft
  Batterisystemer kombinert med Turbinregulatorer, Ville Vieri, VEO AS Digital integrasjon med leverandørindustrien - en nøkkel til å lykkes med prediktivt vedlikehold, Svein Edvin Håvåg, ABB AS, og Silje Gangdal, ABB AS
    Dei fleste kraftverk i Noreg har sandfang, men svært mange fungerer ikkje optimalt, noko som kan krevja omfattande vedlikehald av maskineri og hyppig tømming av sandfanget. Eg vil visa kva som er state-of-the-art innan sandfang og den nyaste forskinga som vert gjort rundt sandfang.,  Grundig vurdering og oppgradering av elektromekanisk utstyr i Finså Kraftstasjon har resultert i økt effekt og effektivitet. Oppgradering av eldre aggregater er mer krevende for eier enn nye aggregater og det lønner seg å bruke ressurser på å velge riktig omfang for elektromekanisk omfang og beskrive detaljert hva som inngår i leveransene.,  Kraftsystemet trenger mer reservekraft for å håndtere ubalanser. Hvordan kan vi kombinere vannkraften med batterier for å levere denne reservekraften, og redusere kostnader?  ABB jobber sammen med Enel Green Power med en omlegging fra periodisk til tilstandsbasert vedlikehold for 33 vannkraftverk i Europa. Det gis en kort beskrivelse av dette prosjektet.
   
  09:15 Ny vannkraftproduksjon fra dammer og magasin uten vannkraft,
   Nora Rydland Fjøsne, NTNU, , 
  Hensfoss kraftverk – målinger for feilsøking på turbin,
   Ingeborg Lassen Bue, Norconsult AS,  Kristine Gjøsæter,  Glitre Energi Produksjon AS
  Effekttariff, landstrøm og energilagring i norske havner - "Hvem skal ut?",
   Tobias Grande Hansen , Sweco Norge AS
  Linjeovervåking fra verdensrommet,
  Torleif Markussen Lunde, Universitetet i Bergen
    En betydelig andel av verdens store dammer og magasin er bygget for andre formål enn vannkraftproduksjon. Ved NTNU har vi gjennomført en studie som belyser mulighetene til å installere teknologi for å produsere vannkraft ved dammer som i dag ikke benyttes til vannkraftproduksjon. Studiet beregnet det gjennomsnittlige vannkraftpotensialet fra dammer uten vannkraft i nedbørfeltet Guadalquivir til å være 58 GWh med en installert kapasitet på 19 MW når turbinstørrelsene er tilpasset historiske vannslipp og vannforbruk, og at dermed 5 av 13 dammer var økonomisk lønnsomme. Hensfoss kraftverk ble stoppet våren 2020 på grunn av kraftige ulyder som tilsynelatende stammet fra turbinen. Innledende inspeksjoner avdekte ingen feil ved maskinen.
  Norconsult ble engasjert av Glitre for å utføre målinger under drift, når ulydene faktisk er til stedet. Det ble satt opp et omfattende måleoppsett med 38 kanaler for en bred feilsøking.
  Analysen av måledataene antydet at problemet lå i akselboltene, noe som viste seg å stemme godt ved nærmere inspeksjoner.
  I foredraget vil Glitre Energi presenter anlegget og oppgraderingsarbeidene de holder på med der. Norconsult vil presentere hvordan målinger effektiv vil kunne være med på feilsøking., 
  Presentasjonen ser på utfordringene norske havner opplever ved økt elektrifisering av maritim sektor og vurderer hvordan og om energilagring kan bidra til å løse disse utfordringene. Hovedbudskapet i presentasjonen er at batterier generelt sett fortatt er for dyre, men at i tilfeller ved begrenset nettkapasitet så kan bruk av energilagring være et godt alternativ til nettoppgraderinger.  Hvordan kan satellitter kan brukes til å redusere inspeksjonskostnader og øke driftssikkerhet 
  09:35 Åpen diskusjon med foredragsholdere Åpen diskusjon med foredragsholdere Åpen diskusjon med foredragsholdere Åpen diskusjon med foredragsholdere
  09:50 Pause 20 min med besøk hos utstillere
    Sesjon 2A2: Bygg Sesjon 2B2: Undersøkelsen av vannveien Sesjon 2C2: Sol og hydrogen Sesjon 2D2:  Produksjonsplanlegging
  Sesjonsleder: Anne Marit Håstein Ruud,  Energi Norge Sesjonsleder: Einar Jones-Kobro,  Energi Norge Sesjonsleder: Pål Tore Svendsen,  Hydro Sesjonsleder: Lisa Haukaas, Leder Produksjonsplanlegging, Hydro
  10:10 Sesjonsinnledning evt med sponsorfilm Sesjonsinnledning evt med sponsorfilm Sesjonsinnledning evt med sponsorfilm Sesjonsinnledning evt med sponsorfilm
  10:15 Bærekraftige valg i prosjektering og bygging, Martin Eek Burud, Glitre Energi Produksjon AS, ,  Uventet oppsving og overløp ved nedregulering , Solveig Therese Eiane , Sivilingeniør , Norconsult AS,  John Arild Jakobsen , Vedlikeholdsleder, Hydro Energi AS Solkraft og storskala hydrogenproduksjon, Frank Sagvik , Akershus Energi ProdRisk-SHOP simulator, Hans Olaf Hågenvik, SINTEF Energiforskning
    Hvordan kan tekniske løsninger og materialvalg gjøre vannkraftprosjekter enda mer bærekraftige? Med dam Gamlebrufoss og Embretsfoss kraftverk som case, har Glitre sett på klimaavtrykket våre prosjekter har. For eksempel vil mindre betongforbruk spare både klima og lommeboka, vinn vinn!,  Vemork kraftverk har problemer med at det tidvis flommer vann ut av svingekammeret på Vemorktoppen under normal nedregulering. Problemet er grundig undersøkt med målinger og simuleringer, og det er blitt kommet frem til en løsning som innebærer endring i reguleringsstrategi.,  Innlegget handler om sol og hydrogen som en del av energisystemet, og hvordan Akershus Energi som energikonsern satser på disse nye forretningsområdene.
  Typiske løsninger, forutsetninger og utfordringer forbundet med storskala anlegg innen henholdsvis solkraft og etablering av hydrogenproduksjon., 
  Vi presenter et nytt verktøy til beregning av produksjonsinntekter i forbindelse med investeringsalternativer.  Verktøyet utvikles i forskningssenteret HydroCen og gir bedre mulighet for å ta hensyn til kompliserte fysiske sammenhenger som kan være viktig for beslutningen., 
  10:35 Vannveiskonstruksjoner -  Er kraftoverføring ivaretatt?,
   David Moss, Norconsult AS, Erik Digerud, Norconsult AS
  Stor vannføring i bekkeinntak medfører at tverrslagsport blir underdimensjonert.,
   Roar Vennatrø , Dr. ing maskin , Sweco Norge AS,  Åne Sæter , Vassdragsteknisk ansvarlig, Trønder Energi Kraft AS
  Verdens første anlegg for flytende hydrogen til maritimt bruk,
   Ingrid von Streng Velken , Innovasjonsdirektør , BKK,  
  Virkelighetens Science Fiction – I hvilken grad kan maskinlæringsmodeller erstatte fundamentale modeller for produksjonsplanlegging?,
   Arnfinn Brede, Glitre Energi Produksjon, og Audun Tysnes, Haakon Karlsen, Volue / Glitre Energi
    NVEs Retningslinjer for stenge- og tappeorganer, rør og tverrslagsporter beskriver forenklede metoder for beregning av vannveiskonstruksjoner og kraftoverføring fra stål til betong og videre til berg. Vår erfaring ved revurdering av vannsveiskonstruksjoner de senere år er at kraftoverføringen ikke alltid er ivaretatt, selv om kontroll ved forenklede metoder tilsier dette. Utvidede analyser har i flere tilfeller vist at NVEs krav til kontroll av dimensjonerende flatetrykk kan være villedende og antyde høyere sikkerhetsnivå enn hva som virker reelt.,  Det er i Norge bygd mange kraftverk med bekkeinntak, til dels er bekkeinntak så store at de kan forsyne kraftverket med vann samtidig som at hoved magasinet fylles opp. Hva skjer med trykkfordelingen i vannveien i en slik driftsituasjon? Eventuelle tverslagsporter og andre trykkpåkjente installasjoner i vannveien vil få et nytt og høyere dimensjonerende trykk når strømningsretningen i deler av tunnelsystemet snur og vannet strømmer motsatt vei og inn i magasinet.,  BKK har tatt prosjektlederrollen i et pilot-E prosjekt for å etablere en verdikjede for grønt hydrogen for maritim sektor. Nå arbeides det for å etablere en hydrogenfabrikk i samarbeid med Equinor og Air Liquide på Mongstad. Blir nullutslippsdrivstoff basert på elektrolyse en metode for å møte nullutslippsambisjoner innen skipsfart? Hvorfor er dette relevant for et fornybart energikonsern som BKK? , 
  10:55 Effektiv design og beslutningsstøtte for optimalisering av Volobe 120 MW HPP på Madagaskar,
   Atle Sørensen, Sweco Norge AS
  HMS-utfordringer ved rehabilitering i vannvei Suldal 1,
   Eirik Kufås  , Leder Prosjekt og Teknisk støtte, RSK , Hydro Energi,  
  Hvorfor er solenergi relevant for kraftbransjen?,
   Trine Kopstad Berentsen , Daglig Leder , Solenergiklyngen,  Terje Melaa , SVP, Scatec
  Automatisk Datadrevet Optimering av Komplekse Systemer - I Praksis,
   Liana Haugan, HYDROGRID GmBH
    Hvordan optimalisere 30 tipper, masseuttak, bolig- og riggområder, 30 km vei og 20 km nett og en flystripe med en global prosjektgruppe som har reiserestriksjoner under COVID-19? SN Power og Sweco deler sine erfaringer ved bruk av modeller i mulighetsstudier som kan gi vesentlige tids- og kostnadsbesparelser.,  Gjennomgang av noen eksempler på konkrete HMS-utfordringer ved rehabilitering av vannvei Suldal 1. Hvordan ble disse håndtert, og hvilke læringspunkter kan man ta med seg videre? ,  Solenergiklyngen har en rekke aktører som jobber mot det norske og internasjonale markedet for sol. Et innblikk i det ferske ‘Veikart for solkraft mot 2030’ viser potensial, muligheter og barrierer for vekst i markedet. Solenergi er en enkel og konfliktfri og kan sikre ny kraft som Norge vil trenger fremover.

  Alle prognoser sier at solkraft vil være den største driveren mot en fornybar energimiks i kraftsektoren globalt. Scatec er allerede en viktig internasjonal aktør innenfor solkraft, og ekspanderer nå sin virksomhet inn mot vindkraft, vannkraft og energilagring for å bidra til at de globale målene om en fornybar energimiks kan nås. , 
  Vi ønsker å presentere hvordan utfordringer med komplekse anlegg kan løses med dynamisk optimering i sanntid basert på et konkret prosjekt på Vestlandet., 
  11:15 Åpen diskusjon med foredragsholdere Åpen diskusjon med foredragsholdere Åpen diskusjon med foredragsholdere Åpen diskusjon med foredragsholdere
  11:30 Digital befaring / Innblikk i Hydros produksjon og drift Digital befaring / Innblikk i Hydros produksjon og drift Digital befaring / Innblikk i Hydros produksjon og drift Digital befaring / Innblikk i Hydros produksjon og drift
  11:45 Lunsj med besøk hos utstillere
    Sesjon 2A3: Miljørestriksjoner Sesjon 2B3: Vannveisberegninger Sesjon 2C3: Havvind Sesjon 2D3:   Utnyttelse av digitale data
    Sesjonsleder: Stein Øvstebø, Head of Power Systems, Grid & Concessions, Hydro Sesjonsleder: Anne Marit Håstein Ruud, Energi Norge Sesjonsleder: Solgun Furnes,  Energi Norge Sesjonsleder: Martin Hviid Nielsen, Energi Norge
  12:30 Sesjonsinnledning evt med sponsorfilm Sesjonsinnledning evt med sponsorfilm Sesjonsinnledning evt med sponsorfilm Sesjonsinnledning evt med sponsorfilm
  12:35 Samlet innvirkning av revisjon av konsesjonsvilkår,
   Ingeborg Graabak, SINTEF Energi, , 
  Uventede svar fra CFD-analyser før ombygging av svingetårn på Hensfoss kraftverk,
   Kristine Gjøsæter , Prosjektleder , Glitre Energi Produksjon AS,   , , 
  Fornybarproduksjons til havs - muligheter og rammebetingelser for havvind i støpeskjeen,
   Tord Lien , NHO
  Det ultimate implementeringsverktøy for FoU,
   Erik Wiborg, Statkraft Energi AS
    Foredraget presenterer FoU prosjektet "Nye miljørestriksjoner samlet innvirkning på kraftsystem". Den overordnede ideen for dette prosjektet er å frembringe ny kunnskap om den samlede innvirkning på kraftsystemet i 2020 og 2030 av nye miljørestriksjoner for vannkraftproduksjon.,  Resultater fra CFD-analyser gjorde at vi skrinla planlagte hydrauliske endringer i svingetårnet på Hensfoss, og sparte oss for store utgifter - og en dårligere løsning enn den vi har i dag.,  Nå formes rammebetingelsene for havvind i Nordsjøen. Hvilke føringer ser vi for mulighetene for et nytt fornybareventyr for norske kraftselskaper? Oljebransjen og leverandørindustrien er aktive; skal fornybarselskapene gjøre seg gjeldende innenfor fornybar kraftproduksjon til havs, infrastrukturutvikling og markedsløsninger eller la andre interessenter dominere utviklingen?,  GenericLife prosjektet skal utvikle en åpen, standardisert, gjennomsiktig og full-generisk ramme for beregning av restlevetid og tekniske restriksjoner på turbiner (først). Den skal sørge for å tilrettelegg for implementering av annen input, og vil dermed bli veien å gå for implementering av fagspesialisters anbefalinger, forskeres resultater, feltmåleresultater, tilstandsdata, osv., 
  12:55 Miljørestriksjoner i driftsplanlegging av vannkraftsystemer.,
   Linn Emelie Schäffer, NTNU og Arild Helseth, Sintef Energi
  Dynamikk i Aura vannvei - konsekvenser av framtidig kjøremønster,
   Bjarne Børresen , Fagspesialist/vannkraft maskin , Multiconsult Norge AS,  Petter Lie , , Statkraft Energi AS,  Jørgen Ramdal , , Statkraft
  Juridiske perspektiver på havvindutviklingen i Nordsjøen,
   Jens Naas-Bibow , Enkommafem
  Powertalk - bedre datatilgang med en kombinert informasjonsmodell,
   Anders Veberg, Prediktor AS, og , 
  Vi presenter hvordan krevende miljørestriksjoner kan håndteres i ulike modeller for driftsplanlegging av vannkraftsystemer.
  Vi diskuterer noen av hovedutfordringene og fordelene med de ulike metodene og presenterer foreløpige resultater, 
  Utvikling av dynamisk vannveismodell for å undersøke konsekvenser av framtidig kjøremønster. Hvordan kan uønskede hendelser påvirke sikkerhet. Hva vil nye markedskrav som 15 min regulering bety for eldre anlegg?,  Rammebetingelsene for utvikling av havvind er i spill nå. Sentrale spørsmål er også utbygging av nettet i Nordsjøen med roller og oppgaver; hvem bør utrede, drifte og eie Nordsjønetett - og hvorfor det. Utvikling av "masket HVDC nett" gir også utfordringer for innovasjon og ny teknologi; hva skal til lfor å komme i mål her?,  Powertalk er et nytt innovasjonsprosjekt som skal benyttes til å utvikle en informasjonsmodell som kombinerer RDS-PS med IEC 61850 som en OPC-UA basert informasjonsmodell. Dette skal gi en informasjonsmodell som kombinerer modellering av objekter med modellering på signal-nivå basert på OPC UA-standarden. Prosjektet støttes av Innovasjon Norge og er et samarbeid mellom Prediktor og industripartnerne Agder Energi, BKK, Lyse og Statkraft., 
  13:15 Fornybar energi og reinsdyr: nye metoder for å simulere effekten av inngrep, forstyrrelser og kompenserende tiltak,
   Manuela Panzacchi, NINA, Norsk Institutt for Naturforskning og Per Øyvind Grimsby, Sira Kvina Kraftselskap
  Pulserende strømning gir et ekstra løft til løsmassetransport i vannveien,
   Morten Kjeldsen , Daglig leder , Flow Design Bureau AS,  Kaspar Vereide , , Sira Kvina Kraftselskap
  Hafslund-ECO og Fred.Olsen satser sammen og søker havvindkonsesjon i Nordsjøen.,
   Arne Lie Rasmussen, Hafslund-ECO, Lars Bender, Fred. Olsen Renewables
  Implementing Advanced Monitoring & Analytics on Dams and Generating Units,
   Vincent Roy, Hydro-Québec Production, , 
  Kraftindustrien påvirker landskaper og naturlige økosystemer på en rekke måter. Gjennom prosjektet RenewableReindeer, er det utviklet nye metoder for å estimere effekten av inngrep, forstyrrelser og kompenserende tiltak innen villreinens leveområder. Metodene som er utviklet i prosjektet vil kunne hjelpe både kraftindustrinæringen og andre brukergrupper i planleggingen av mer bærekraftig arealbruk.,  Å forstå mekanismene for løft og transport av stein er viktig for planlegging og drift av vannveier i vannkraftanlegg. Ved hjelp av forsøksriggen «LiTRo» kan forhold i vannveien i vannkraftverk gjenskapes, og realistiske studier av vannstrømning-stein interaksjon kan gjennomføres. Resultatene fra testene danner basis for ny og bedre forståelse av en viktig problemstilling, og er med å bidra til best mulig utnyttelse av potensialet i norske kraftverk.,  Fred. Olsen Renewables og Hafslund Eco ønsker å fokusere både på flytende og bunnfast havvind og det jobbes nå aktivt med å detaljere konseptene videre. Mens markedet og teknologien for bunnfast er mer industrialisert, er markedet for flytende på et tidligere stadium. Det ventes sterk vekst og stadig behov for nye løsninger.,  In 2019 Hydro-Québec initiated the Center for Analysis and Predictive Maintenance (CAMP) to help in the monitoring and diagnostic of its production assets. The objective of the presentation is to give an overview of the mission of the new center, the benefits and the vision., 
  13:35 Åpen diskusjon med foredragsholdere Åpen diskusjon med foredragsholdere Åpen diskusjon med foredragsholdere Åpen diskusjon med foredragsholdere
  13:50 Pause 20 min med besøk hos utstillere
    Sesjon 2A4:  Fiskepassasjer og -adferd Sesjon 2B4: HydMet-målinger Sesjon 2C4: Landbasert vindkraft Sesjon 2D4: Digital tilstandsovervåkning
    Sesjonsleder: Vegard Pettersen, , Energi Norge Sesjonsleder: Lisa Haukaas, Leder Produksjonsplanlegging, Hydro Sesjonsleder: Anita Meisler, Driftssjef vind, Hydro Sesjonsleder: Martin Hviid Nielsen, Energi Norge
  14:10 Sesjonsinnledning evt med sponsorfilm Sesjonsinnledning evt med sponsorfilm Sesjonsinnledning evt med sponsorfilm Sesjonsinnledning evt med sponsorfilm
  14:15 Kombinert arrangement for toveis ålepassasje og minstevassføring på Dvergfossen kraftverk,
   Bjarte Grytli Seim, Hywer og Morten Kraabøl, Multiconsult
  Ny radarmetoder for snømålinger,
   Monica Vaksdal , CEO , Think Outside,   , , 
  Vindkraft til lands - hva nå? NVEs oppfølging av Stortingsmelding nr. 28 om vindkraft på land,
   Marte Lundsbakken,  NVE
  Fra papir til digitalt: Vedlikehold på nettbrett og mobil ute i felten. ,
   Jarle Andersen, Hydro Energi Telemark
    På Dvergfossen kraftverk ble det tenkt nytt for å utnytte minstevannsføringen til å lage gode opp- og nedvandringsmuligheter for ål forbi damanlegget. Foredraget beskriver den innovative løsningen som ble laget for nedstrøms ålevandring, og de miljøfaglige vurderingene som ligger til grunn for at dette er en mulig løsning som kan vurderes på andre kraftverk.  Ny radarsensor sammen med petroleumsmetodikk har gitt gode resultater på snømålinger.,  Utabreidet en digital løsning hvor operatørene bruker iPad til å reigstere tilstanden, 
  14:35 Finmasket varegrind holder ørret unna turbinene,
   Morten Kraabøl, Multiconsult
  Værobservasjoner for et brukermiljø i endring. Brukertilgang og kvalitet i fokus,
   Vegar Kristiansen , Avdelingsleder observasjonskvalitet og databehandling , Meteorologisk Institutt,   , , 
  Ny rapport: Best practice for håndtering av sentrale miljøaspekter for landbaserte vindkraftanlegg i Norge,
   Einar Berg, Norconsult
  Kraftverket i lomma,
   Truls Ditlefsen, Skagerak Kraft AS
    Forsøkene viser at varegrinder med lysåpning 15 mm fungerer som effektiv barriere for ørret med smalere kropper enn lysåpningen. Presentasjonen løfter frem viktige FoU-resultater som er nyttige for o/u-prosjekter og vilkårsrevisjoner. En vellykket digital reise for å tilgjengeliggjør alle kraftverksdata enkelt på nettbrett og mobil. Løsningen er utviklet med egen IKT avdeling og forenkler hverdagen til driftspersonellet., 
  14:55 Påvirker driftsvannføring vandring av laksesmolt gjennom innsjøer?, Sissel H Mykletun, BKK Produksjon AS og Knut Wiik Vollset, Norce Research AS Miljøtilsyn – krav og retningslinjer for pålagte hydrologiske målinger,
   Anne Gunvor Berthling , senioringeniør , NVE 
  Mer verdi i hver turbin - Levetidsanalyse, -optimalisering og -forlengelse for vindkraftverk,
   Keir Harman, Business Director Smart Renewable Operations, DNV GL
  Fra flere kilder til flere abonnenter- Datastrømmer og datasikkerhet i Tonstad kraftverk,
   Håkon Francke, Flow Design Bureau AS, og Finn Harald Skille, Sira Kvina kraftselskap
    I forbindelse med vilkårsrevisjon av Evangerkonsesjonen er det stilt spørsmål til om driftsvannføringen fra Evanger kraftverk påvirker smoltutvandringen. For å svare på dette har Norce LFI på vegne av BKK gjennomført et studie med bruk av akustiske merker i smolt og predatorfisk ved varierende driftsvannføring.,  Miljøtilsynet vil gjerne holde et eget innlegg der vi sier noe om krav til målinger og hvordan vi jobber med hydrologiske pålegg.,  Det er betydelige muligheter til å optimalisere produksjon og levetid for vindkraftverk gjennom integrert bruk av miljø-, kompnent- og driftsdata til beslutninger om drift og vedlikehold. En helhetlig tilnæring i vurderingen av vindparker og levetidspotensial gir bedre prediksjon og gir økt verdi for operatør/eier.,  Sira-Kvina kraftselskap (SKK) har gjennomført en pilot på datainnsamling i kraftverk. Formålet er å lage en robust og skalerbar infrastruktur for datainnsamling fra flere kilder inkludert dedikerte sensorer, og infrastruktur for å sende og fordele samme data til flere abonnenter. Infrastruktur og flere praktiske løsninger rundt dataflyt og datasikkerhet blir diskutert., 
  15:15 Hvordan påvirker valget av vannføringsslipp temperaturen i Bjoreio?,
   Sigurd Sørås, Multiconsult Norge AS og , 
  Hvordan bruke droner for måling av vann-ekvivalent i snø?,
   Eirik Malnes , Senior scientist , NORCE,   , , 
  Drift av produksjonsanlegg i utbyggings- og produksjons-fase,
   Gro Holmebakken, Norconsult AS, Kjell Arne Bekkevold, Øyfjellet Wind AS 
  Implementering av tilstandsovervåking og prediktivt vedlikehold hos Sira-Kvina kraftselskap,
   Kaspar Vereide, Sira-Kvina kraftselskap DA, og Erik Digerud, Norconsult
    I forbindelse med vilkårsrevisjon startet opp i 2016, samt arbeid knyttet til manøvreringsreglement for Bjoreio i Eidfjord, Vestland, har Multiconsult utviklet en vanntemperaturmodell i modellverktøyet HEC-RAS. Hensikten er å sammenligne effekten på vanntemperatur ved å benytte ulike slippunkt høyere oppe i vassdraget for å oppnå påkrevd minstevannføring i Vøringsfossen. Senere er modellresultatene brukt til å utrede påvirkning på fisk i lakseførende strekning i Bjoreio.,  To eksempler på oppbygging av driftsorganisasjon samt en kort gjennomgang av aktuelt regelverk.,  Sira-Kvina kraftselskap utvikler i samarbeid med Elder Research, IRIS Power og Norconsult er system for tilstandsovervåking og prediktivt vedlikehold. Systemet settes i operasjonell drift høsten 2020. Systemet kombinerer data fra SCADA, JobTech og målesensorer fra kraftverket for å overvåke nåtilstand på alle komponenter og predikere fremtidige feil., 
  15:35 Åpen diskusjon med foredragsholdere Åpen diskusjon med foredragsholdere Åpen diskusjon med foredragsholdere Åpen diskusjon med foredragsholdere
  15:50 Avslutning dag 2
  16.00 - 17:00 Digitalt Kraftkvinnetreff
           
  19:00- 21:00 Escape-room! Vi puster ut i sosialt lag etter en tett konferansedag.
 • Program

  Onsdag 15. september

  Sesjon 1
  09:30 - 10:50Sesjon 1 Elektrifisering krever samhandling-innovasjonstakten må økes
  Velkommen og praktisk informasjon, innledning
  Sesjon 3
  14:00 - 15:00Sesjon 3 Nettintegrert fleksibilitet - når usikkerheten blir for stor? Kristin H Lind, Direktør , Energi Norge
  Innledning av ordstyrerKristin H. Lind
  Demonstrasjon av nettintegrerte fleksibilitetsløsninger
  Storskala demonstrasjon av nettintegrerte fleksibilitetsløsninger
  * Introduksjon til IDE-prosjektet
  * Erfaringer med batterier som spenningsstøtte
  * Blå batterier
  • Christina Wolan
   Innovasjonsleder, The Norwegian Smartgrid Centre

  • Jon Arnesen
   Overing. Tensio TN

  • Kim Arild Tandberg
   Salgssjef OSO Hotwater
  Teknologien finnes og flere nettselskap har testet den i flere år - på tide å operasjonalisere?
  Sofasamtale
  15:00 - 15:30Pause - 30 minutter
  Sesjon 3
  14:00 - 15:00Sesjon 3 Nettintegrert fleksibilitet - når usikkerheten blir for stor? Kristin H Lind, Direktør , Energi Norge
  Innledning av ordstyrerKristin H. Lind
  Demonstrasjon av nettintegrerte fleksibilitetsløsninger
  Storskala demonstrasjon av nettintegrerte fleksibilitetsløsninger
  * Introduksjon til IDE-prosjektet
  * Erfaringer med batterier som spenningsstøtte
  * Blå batterier
  • Christina Wolan
   Innovasjonsleder, The Norwegian Smartgrid Centre

  • Jon Arnesen
   Overing. Tensio TN

  • Kim Arild Tandberg
   Salgssjef OSO Hotwater
  Teknologien finnes og flere nettselskap har testet den i flere år - på tide å operasjonalisere?
  Sofasamtale
  15:00 - 15:30Pause - 30 minutter
  Sesjon 4
  15:30 - 16:15Sesjon 4 Planlegging av aktive nett - metoden må endres Kristin H Lind, Direktør , Energi Norge
  Innledning konferansierKristin H. Lind
  Rammeverk for nettplanlegging med aktive tiltakIver B. Sperstad
  Forsker,
  SINTEF Energi
  Hva er metode- og verktøybehovene og når kan de tas i bruk?
  • Ellen Strøm Juliussen
   Avd.leder , Lede
  • Marte Neslow
   Nettplanlegger
  Datadrevet nettplanlegging og drift - hvordan vil dette kunne oppleves?Ola Hendseth
  Head of Program Management Volue
  Paneldebatt med foredragsholdere
  Hvordan tette gapet mellom behovene og tilgjengelige løsninger for nettplanlegging og tilknytningsplanlegging?
  Oppsummering av dagen og vel møtt i morgen.
  Husk middag fra kl: 19:00.

  Torsdag 16. september

  Sesjon 5
  09:00 - 09:50Sesjon 5 Integrerte energisystemer og lokale energisamfunn
  Ordstyrer: Jun Elin Wiik, Senterleder The Norwegian Smartgrid Centre