Denne normen anvendes i hovedsak for stasjonære bly-syre, nikkel-kadmium og nikkel-metallhydrid batterier. De beskrevne sikkerhetskravene inkluderer beskyttelsestiltak for å beskytte mot farer som genereres av elektrisitet, elektrolytt og eksplosive gasser ved bruk av sekundærbatterier: I tillegg er det beskrevet tiltak for å opprettholde funksjonell sikkerhet for batterier og for batteriinstallasjoner.

For elektrisk sikkerhet (beskyttelse mot elektrisk sjokk) i punkt 4 referer normen til NEK IEC 60364-4-41. I Norge ivaretar NEK 400 de fleste aspektene/kravene i normserien IEC 60364. Merk også at denne normen er en normativ referanse i NEK 400:2018, referert som NEK EN 62485-2, og må følges for sikker beskyttelse mot både direkte og indirekte berøring.

Av det øvrige innholdet i normen omhandler punkt 6 forebygging av kortslutning og beskyttelse mot andre virkninger av elektrisk strøm, og punkt 7 tar for seg nødvendige tiltak mot eksplosjonsfarer. Videre omhandles beskyttelse mot skade av elektrolytt, plassering og kapsling, samt krav til ladestrøm.