Økonomihåndboka

Varenr: 36102
Økonomihåndboka

Fornybar Norges Økonomihåndbok er et oppslagsverk hvor du finner bransjespesifikke tema for kraftbransjen innenfor regnskap, skatt og avgift. Økonomihåndboka er en dynamisk håndbok som revideres årlig. Innholdet er oppdatert per juni 2022. Prisen er for tilgang i ett år løpende fra bestillingsdato.

Produktet ligger i handlekurven
Gå til handlekurv
Ordinær pris: 5 800,-
Medlemspris: 4 400,-
Digital

Abonnement Abonnementet innebærer at du automatisk får tilsendt ny utgave når det kommer en ny utgivelse. På denne måten slipper du å holde oversikt over når nye versjoner av publikasjonen kommer.

Forfatterne av Økonomihåndboka, som alle har sitt daglige virke i Deloitte, er statsautorisert revisor Gry Kjersti Berget (fagansvarlig regnskap), advokat Elin Sætre Løfsgaard (fagansvarlig skatt) og advokat Lars Erik Norborg (fagansvarlig avgift).

Regnskap
Regnskapsdelen av Økonomihåndboka omhandler sentrale regnskapsmessige utfordringer, med fokus på bransjespesifikke problemstillinger for kraftbransjen. Områder hvor det er forskjell mellom norske regnskapsregler (NGAAP) og internasjonale regnskapsregler (IFRS) kommenteres særskilt. Regnskapsdelen er videre inndelt i problemstillinger og utfordringer knyttet til generelle regnskapsmessige spørsmål, resultatregnskapet og balansen.

Generelle regnskapsmessige forhold
⚈ Inntekter
⚈ Vare- og driftskostnader
⚈ Avskrivninger
Resultat av finansielle kraft- og valutakontrakter
Skattekostnad
Fallrettigheter og konsesjoner
Varige driftsmidler
Tilskudd og bidrag
Elsertifikater i balansen
Skatt i balansen
Fordring og gjeld ved gjennomfakturering av nettleie
Forbruksavgift og påslag på nettariff
Finansielle og ikke finansielle kraftkontrakter
Valutakontrakter
Klassifikasjon og presentasjon av derivater i balansen
Pensjoner
Utbytte og konsernbidrag

Skatt
Skattedelen av Økonomihåndboka tar for seg de særlige reglene som gjelder for formues-, inntekts- og eiendomsskatt i kraftbransjen, samt de alminnelige reglene anvendt på forhold som er særskilte for kraftbransjen.

Oversikt over skattesystemet
Inntektsføring – alminnelig inntekt
Beskatning av gevinster og tap – alminnelig inntekt
Fradragsføring – alminnelig inntekt
Skattyterne
Grunnrenteskatt
Naturressursskatt
Eiendomsskatt
Kommunefordeling

Avgift
Avgiftsdelen av Økonomihåndboka behandler merverdiavgiftsloven. Det gis oversikt over de generelle bestemmelsene i merverdiavgiftsloven, samt eksempler på hvordan merverdiavgiftslovens generelle regler er aktuelle for kraftbransjen. Økonomihåndboka tar også for seg de spesialregler i merverdiavgiftsloven som kun er aktuelle for kraftbransjen.

Oversikt over merverdiavgiftssystemet
Transaksjoner som utløser merverdiavgift – omsetning, uttak og innførsel
Anskaffelser- fradragsrett for inngående merverdiavgift
Justeringsreglene – korrekt håndtering av inngående merverdiavgift over tid
⚈ Registrering i Merverdiavgiftsregisteret
Samarbeid og fellesprosjekt
Rapportering av merverdiavgift
Avvikling av avgiftspliktig virksomhet
Hvordan kan man senke risikoen for uriktig merverdiavgiftsbehandling?
Særavgift på forbruk av elektrisk kraft

Kontakt oss:
Faglige spørsmål kan rettes til forfatterne av Økonomihåndboka:
Regnskap, fagekspert: Statsautorisert revisor i Deloitte, Gry Kjersti Berget
Skatt, fagekspert: Advokat i Deloitte Advokatfirma, Elin Sætre Løfsgaard
Avgift, fagekspert: Advokat i Deloitte Advokatfirma, Lars Erik Norborg

Kontaktperson(er)