Maskinforskriften skal medvirke til at maskiner har minst mulig risiko for å volde skade på arbeidstaker eller andre som befinner seg i nærheten.

Forskriften stiller krav til leverandør av maskiner om å forsikre seg om at en grundig analyse av risiko er foretatt og at risiko så lang som mulig er eliminert eller redusert til et akseptabelt nivå. Restrisiko skal være klart dokumentert for bruker av maskinen.

Det er ingen tvil om at Maskinforskriften gjelder for elektromekanisk utstyr til vannkraftverk, men det kan stilles spørsmål med hva som er en hensiktsmessig bruk av forskriften for slikt utstyr. Dette gjelder spesielt skille mellom delvis ferdigstilt maskin, maskin og samling av maskiner.

Veilederen anbefaler en inndeling som samsvarer med hvordan de fleste vannkraftprosjekt gjennomføres. Ønsker og krav til dokumentasjon og anleggseiers ansvar er også klargjort.

Tilgjengelig i pdf-utgave.