De ulike delene i normsamlingen retter seg mot ulike markedssegmenter, men som likevel er komplementerende tjenester. Virksomheter som ønsker å være tilbyder av flere typer tjenester vil kunne ha nytte av konsolidert utgave av NEK 405. Virksomheter som kun opererer i ett markedssegment kan alternativ kjøpe en av delnormene. 

Mer om produktet:
Elektriske anlegg og elektrisk utstyr skal være trygge i bruk. Forutsetningen er at alle sikkerhetstiltakene regelverket krever er på plass. Gjennom bruk utsettes imidlertid utstyret for ytre påvirkninger, fysiske skader og aldring. Hvor sterkt disse faktorene slår inn varierer. Det påvirker behovet for vedlikehold, utskiftinger og oppgraderinger. En elkontroll vil avdekke tilstanden til det elektriske anlegget og elektriske utstyret. Det gir eier et beslutningsgrunnlag for å vurdere behov for tiltak. En eltakst skiller seg fra elkontroll ved at eltakst også kan omhandle økonomiske forhold. En eltakst, enten det er skadetakst, tilstands- eller tredjepartsvurdering vil kunne ha som formål å sette en økonomisk kostnad for å korrigere en uønsket tilstand på det elektriske anlegget. Den uønskede tilstanden kan ha oppstått som følge av skade, manglende vedlikehold eller mangelfull leveranse. 

Man anslår at det ligger et marked for elkontroll og eltakst i størrelsesorden 2 – 2,5 milliarder kroner årlig. Forutsetning for utvikling av dette markedet er at eierne av elektriske anlegg i større grad blir bevisst sitt ansvar og at de også har betalingsvilje for profesjonelle tjenester innen segmentet. NEK 405-serien tar sikte på å skape forutsigbarhet mellom tilbyder og kjøper av tjenester innen elkontroll og eltakst. Kunden kan føle en økt trygghet om at virksomheter som utfører kontroll etter NEK 405-serien har kvalifisert personell og gjennomfører kontrollen etter en anerkjent norm. 

De ulike delene retter seg mot ulike markedssegmenter, men er likevel komplementerende tjenester. Virksomheter som ønsker å være tilbyder av flere typer tjenester vil kunne ha nytte av NEK 405-serien. 

NEK 405-serien fastsetter krav til kontrollforetak og personer som utfører og er faglig ansvarlige for elektrotermografi, elkontroll og eltakst på elektriske høy- og lavspenningsanlegg og elektrisk utstyr. Normserien stiller også krav til eksaminering, sertifiseringsordning, metodikk og til sertifiseringsorganer som skal utføre sertifisering i henhold til normen. 

I denne samleutgaven av NEK 405-serien inngår alle delnormer slik de forelå 24.september 2020: 

⚈ NEK 405-1:2020 – Elektrotermografi – Krav til personell, eksaminering, sertifiseringsordning og metodikk 
⚈ NEK 405-2:2020 – Brannforebyggende elkontroll bolig – krav til personell, eksaminering, sertifiseringsordning og metodikk 
⚈ NEK 405-3:2020 – Elkontroll næring – krav til personell, eksaminering, sertifiseringsordning og metodikk 
⚈ NEK 405-4:2020 – Elkontroll – krav til godkjente og sertifiserte kontrollforetak
⚈ NEK 405–10:2017 – Elkontroll i kontrollpliktige fiske-, fangst- og lastefartøy med største lengde opp til 24 meter 
⚈ NEK 405-20:2019 – Eltakst – Skadetakst, tilstands- eller tredjepartsvurdering av elektriske anlegg 

Samlet dekker de seks delene i normserien et komplett tilbud om elkontroll og eltakst til eier av elektriske anlegg og elektrisk utstyr. Normserien bidrar til å sikre at det kun er kompetent personell som gjennomfører elkontrollen, etter nærmere bestemte retningslinjer og med et kvalitativt godt resultat. 

Elektrotermografering er et effektivt virkemiddel til å avdekke svakheter i elektriske anlegg i en tidlig fase. Tilløp til varmegang, skadelige termiske virkninger eller andre uønskede hendelser kan identifiseres og håndteres før de utgjør fare. 

Brannforebyggende elkontroll bolig er målrettet for å forebygge branner i boliger. Delnormen inneholder konkrete krav til utførelsen av slike kontroller og hvordan resultatet skal dokumenteres. Eier av boligen kan på bakgrunn av det dokumenterte resultatet iverksette tiltak for å bringe påpekte forhold i orden. 

Elkontroll i næringsbygg er basert på et supplerende avtaleverk hvor partene tydeliggjør rammene for oppdraget og hva som skal inngå av kontrollpunkter. En slik tilnærming har vært viktig for å sikre en ønsket fleksibilitet. Et unntak fra dette er imidlertid elkontroll i landbruket, hvor næringen har ønsket konkrete krav til omfang, metode, dialogpunkter og dokumentasjon. 

En del kunder krever at elkontroll skal gjennomføres av sertifiserte virksomheter. Slike virksomheter følges spesielt opp av sertifiseringsorganet, blant annet gjennom årlig rapporteringsplikt. Videre påligger enkelte supplerende plikter på slike virksomheter som ytterlig skal bidra til at produktet som leveres har en god kvalitet. 

Elkontroll i kontrollpliktige fiske-, fangst- og lastefartøy med største lengde opp til 24 meter gir rammer og vilkår for registrert elektroforetak som skal utføre elkontroll på slike fartøy. Kontroll av et fartøys elektriske anlegg i medhold av denne normen understøtter det offentlige tilsynet og benyttes som underlag for utstedelse og opprettholdelse av pliktige fartøysinstrukser eller fartøyssertifikater. 

Eltakst skiller seg fra elkontroll ved at eltakst også kan omhandle økonomiske forhold. En eltakst, enten det er skadetakst, tilstands- eller tredjepartsvurdering vil kunne ha som formål å sette en økonomisk kostnad for å korrigere en uønsket tilstand på det elektriske anlegget. Den uønskede tilstanden kan ha oppstått som følge av skade, manglende vedlikehold eller mangelfull leveranse.