NEK 440 gir i første del generelle regler for prosjektering og montasje av elektriske kraftinstallasjoner og i andre del av normen spesifiseres krav til prosjektering og montasje av jording av de samme kraftinstallasjonene.

Samlingens formål er å bidra til tilfredsstillende sikkerhet og funksjon for elektriske høyspenningsinstallasjoner ved prosjektering og utførelse i tråd med anerkjent internasjonal og nasjonal praksis. 

Samlingen viser også til gjeldende norske forskrifter i form av veiledninger, som gir en god oversikt over gjeldende regelverk og standarder for prosjektering av elektriske kraftinstallasjoner. 

Standarden passer for planleggere, montører, driftspersonell innen elverk, tradisjonell industri, rådgivende ingeniører og leverandører. Standarden spiller like mye rolle for alle brukerne for å prosjektere elektriske kraftinstallasjoner og deres jordingssystemer. 

Hele standardsamlingen   er   revidert   og   språklig   gjennomgått   i   forhold   til   internasjonale standarder. Språket er oppdatert og erstatter tidligere versjoner. Figurer og tabeller er oppdatert og flere kapitler har blitt mer presise og tydelige for brukerne.

I forbindelse med fortolkningen av denne standarden omfatter kraftinstallsjoner følgende:

a)   transformatorstasjoner og nettstasjoner inkludert transformatorstasjon for strømforsyning til jernbane;
b)  elektriske installasjoner i master eller stolper. Brytere og/eller transformatorer plassert utenfor et avstengt elektrisk driftsområde;
c)  en (eller flere) kraftstasjoner lokalisert på ett sted.Stasjonsanlegg omfatter generatorer og transformatorer med tilhørende koblingsapparater og alle elektriske hjelpesystemer. Forbindelse mellom kraftstasjonersom er lokalisert på forskjellige steder kommer ikke inn under begrepet stasjonsanlegg;
d)  det elektriske anlegget i en fabrikk, på et industriområde, i en landbrukseiendom, i et næringsbygg eller i offentlig bygning;
e)  elektriske kraftinstallasjoner bygget på konstruksjoner offshore, for produksjon, overføring, distribusjon og/eller lagring av elektrisitet;
f) k abelmast(overgang mellom jordkabelanlegg og luftlinje).

Et stasjonsanlegg omfatter bl.a. følgende utstyr:
Generatorer, motorer og andre roterende maskiner, brytere, transformatorer, omformere, kabler, ledningssystemer, batterier, kondensatorer, jordingssystemer, bygninger og gjerder som er en del av et avstengt elektrisk driftsområde, tilhørende vern, betjenings-, overvåkings-, og hjelpesystemer og store åpne reaktorspoler.

Normen er en publikasjon energibransjen må ha. NEK 440:2022 erstatter NEK 440:2015

Relevante forskrifter:
Forskrift om elektriske forsyningsanlegg (FEF)

Den digitale versjonen inneholder en forbedret brukeropplevelse:
Direkte tilgang til FAQ hos NEK
Bruker får egen profil og kan lagre egne kommentarer i dokumentet
⚈ Enklere navigering i meny og søkefunksjon

Du får direkte digital tilgang. Prisen gjelder tilgang for ett år, tilgangen fornyes på årlig basis. Et årsabonnement må sies opp senest 1.desember for at det ikke skal videreføres påfølgende år.